Pawel Potocki 22 Wrzesień 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk stałych sądów arbitrażowych przyjęty przez Zespół Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego w dniu 21.05.2010 r. jako projekt rekomendacji dla polskich sądów arbitrażowych.

Pawel Potocki 1 Sierpień 2016 r.

Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych zaprasza do odbycia szkolenia na Certyfikowanego Mediatora

 

Pawel Potocki 20 Maj 2016 r.

Pismo prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, p. Sylwestra Pieckowskiego, kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiające uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 25 kwietnia 2016 r.

Strona główna

Jeżeli Sądy państwowe sądzą w sposób przewlekły, czy to dlatego, że procedura jest nieodpowiednia i przestarzała, czy też dlatego, że zbyt mała ilość sędziów powoduje zaległości w sądzeniu, jeżeli wreszcie proces przed sądem państwowym jest zbyt kosztowny; wówczas strony z konieczności niejako unikają takich sądów państwowych i poddają swe sprawy ocenie sądów polubownych.

(S. Gołąb, Z. Wustanowski; Kodeks sądów polubownych, Kraków 1933r.)

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego zostało zawiązane w 1990r. Zrzesza osoby zainteresowane problematyką polubownego rozstrzygania sporów oraz mediacją, zarówno w stosunkach krajowych jak i zagranicznych. Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

  • popularyzacja i krzewienie alternatywnych metod rozstrzygania sporów,
  • prowadzenie badań w zakresie stosowania polskich i zagranicznych przepisów dotyczących arbitrażu,
  • utrzymywania kontaktów z różnymi sądami polubownymi w kraju i za granicą,
  • świadczenie pomocy przy tworzeniu sądów polubownych,
  • organizacja szkoleń.

Niniejsza strona zawiera podstawowe informacje o Stowarzyszeniu oraz dokumenty i inne materiały dotyczące sądownictwa polubownego.